Fremtiden i DP ventilation a/s

30. oktober 2020

I byggebranchen sker der i øjeblikket en ekstrem hurtig udvikling. IKT/BIM, ny hardware og ny software udvikles stort set dagligt med nye options, som vi slet ikke for få år siden havde forestillet os. I DP ventilation a/s vil vi meget gerne se ind i fremtiden, og vi vil også meget gerne støtte andre, der har samme interesse. Derfor arbejder vi i øjeblikket sammen med to hold studerende fra Aalborg Universitet.

På Aalborg Universitet er undervisningsformen PBL (Problem Baseret Læring), hvilket vil sige, at de studerende ud over undervisning i forskellige emner på semesteret også skal lave et projekt, hvor de skal dokumentere, at de kan anvende den undervisning, som de har fået. Det er her DP ventilation a/s kommer ind med hjælp til de studerende, når der skal findes på emner til deres projekter.


Projekt 1. Generative design

Definition: Generativt design er en proces, hvor en computer automatisk gennemregner en lang række forskellige forslag til hvordan en opgave kan løses og afslutter regneriet med ”de optimale forslag” til løsning. Hele udregningen foregår naturligvis på baggrund af en række forudsætninger, som man selv skal definere og selve valget af løsning træffer man naturligvis også selv ud fra computerens forslag.

Dette emne arbejder en gruppe på tre personer fra Byggeuddannelsens 8. semester med, som DP ventilation a/s har haft på besøg. Vi har præsenteret dem for en række mulige emner og heraf har de nu udvalgt to emner, som de vil arbejde videre med.

Først vil de forsøge, om de kan programmere, så computeren selv ud fra en revit-model af bygningen kan beregne en placering og dimension af hovedkanalerne og afgreningerne ud til de enkelte rum.

En forudsætning for computerens udregning er naturligvis, at vi oplyser, hvor stor en luftmængde der skal ventileres med i hvert enkelt rum. Herudover skal vi definere, hvor kanalerne kommer fra og herud fra beregnes en optimal placering og dimension på kanalerne.
Hvis de kan få dette til at fungere, vil det kunne bruges i fremtiden, når DP ventilation a/s skal dimensionere noget uden at have et projekt fra rådgiverne.

Dernæst vil de forsøge at se på en optimal placering af indblæsnings- og udsugningsarmaturer i et rum, så vi får mindsket risikoen for træk i opholdszonen og samtidig får styr på støjproblematikken. Det er DP ventilations vurdering, at vi om 5 år kan ende i en situation, hvor det bliver Generative design, der laver en koordineret optimering af ventilationsarmaturer, belysningsarmaturer, sprinklerhoveder, ABA-detektorer, PIR-sensorer og loftsskinnesystemer i vores rum.

Så alt i alt et spændende projekt, hvor DP ventilation a/s er meget spændt på resultaterne, som vi håber falder så positivt ud, at vi måske efterfølgende kan udnytte resultaterne og dermed kan blive first movers på området.

Projekt 2. 3-D scanning

Dette emne arbejder vores studerende Henrik med som en del af hans 10. semester projekt. Baggrunden for projektet er at få afklaret i hvilket omfang en byggeplads som vores på Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) kan have glæde af at anvende 3-D scanninger.

I dag anvendes 3-D scanninger primært til at registrere eksisterende bygninger med, så man på baggrund af scanningen kan få opbygget en korrekt 3-D model med de skævheder, som der nu engang er i eksisterende og især ældre byggeri. En 3-D scanning foregår ved, at man opstiller en scanner i hvert enkelt rum i bygningen og lader den registrere en 3-D punktsky. Denne punktsky skal man så bearbejde med et program, så punkterne ændres til vægge, gulv, lofter og installationer. Disse bygningsdele og installationer kan man så sammenligne med modellen og dermed finde evt. afvigelser.

I projektet gennemføres tre scanninger:

  • Første scanning foretages inden vi rykkede ind i området med vores installationer, altså en scanning af det foregående arbejde med henblik på at få afklaret, hvorvidt alt er lavet korrekt eller om der er nogle bygningsdele, der ligger i vejen for vores kanalføringer. Dette er populært set en overtagelseskontrol, hvis vi bruger betegnelserne fra KS-systemet.
  • Anden scanning foretages 14 dage senere på et tidspunkt, hvor vi er godt i gang med vores installationer. Scanningen foretages med henblik på at få afklaret om vores kanaler er oplagt nøjagtigt i forhold til projektet. Dette er populært sagt en montagekontrol, hvis vi bruger betegnelserne fra KS-systemet.
  • Tredje scanning foretages, når vores kanalmontage er afsluttet. Scanningen foretages med henblik på at få afklaret, hvorvidt alt er lavet korrekt og få lavet As-Built tegninger.

Hvis disse scanninger forløber planmæssigt, så kan vi kan lave de nødvendige analyser og konklusioner, så kan man forestille sig, at DP ventilation a/s på sigt kan opnå følgende fordele med 3-D scanning:

  • Scanningerne kan anvendes af andre entreprenører end os selv og de kan foretage de samme analyser som vi kan, men for deres egne installationer.
  • Scanningerne kan anvendes af bygherren, som en del af hans kvalitetssikring og styring af tidsplaner og stade.
  • Vi kan via en god opstartskontrol sikre, at alle problemer er løst inden vi opstarter montagen, så vi undgår standsninger og tilbagegange.
  • Vi kan via en god montagekontrol få lavet en sikker og troværdig KS og vi kan sikre os, at vi ikke på et senere tidspunkt risikerer at skulle flytte installationer, som vi har oplagt forkert.
  • Vi kan lave en løbende dokumentation af, hvor meget vi har udført i praksis, så vi ikke senere kommer i bekneb med dokumentation blandt andet mht. stade set i forhold til gældende tidsplan.
  • Hvis der er problemer, har vi med 3-D modellen et rigtigt godt værktøj, når vores ingeniører sidder og bearbejder data med henblik på at finde en alternativ løsning.
  • Nyeste udgave af basis beskrivelsen for ventilation (B2.430) kræver, at vores installationer er oplagt med en nøjagtighed, hvor afvigelserne ikke overstiger 10 mm. En 3-D scanning sikrer os, at vores kanaler kan indmåles As-Built med en meget stor nøjagtighed. Hvis vi manuelt skal indmåle de udførte anlæg med en nøjagtighed på 10 mm, bliver det et kæmpe arbejde.

Alt i alt et par meget spændende projekter, som passer meget godt ind i den fremtid, som vi ser de næste i hvert fald 3-5 år forude.

Hvor hurtigt disse projekter bliver dagligdag på vores projektgennemførelse, er der naturligvis ikke nogen, der kan sige. Men det der her er undersøgt, kan meget vel være dagligdag for DP ventilations a/s inden vi skriver 2030.


Læs flere nyheder fra DP ventilation a/s